Inne obowiązki

Inne obowiązki

Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest jedyną formalnością jakiej musi dopilnować przyszły przedsiębiorca. Mimo uproszczenia procedur, konieczne jest jeszcze załatwienie kilku spraw:

Urząd skarbowy

Numer NIP

W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu.

Wybór sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym

Przedsiębiorca musi powiadomić Urząd Skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód na wniosku o zmianę wpisu CEIDG bądź na oświadczeniu do naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, zmiany należy dokonać do końca roku podatkowego.

Wybór okresów rozliczeniowych w podatku dochodowym

Podatek dochodowy może być opłacany w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Wybór trybu rozliczenia zgłaszamy w zeznaniu rocznym.

UWAGA! Wybór trybu rozliczenia zaliczki następuje w zeznaniu rocznym. Dla przykładu: dla roku 2019, w którym dokonaliśmy zmiany częstotliwości wpłaty zaliczki, zmiana ta zostanie zgłoszona w zeznaniu rocznym składanym za ten rok.

Podatek VAT

Nowo zarejestrowany przedsiębiorca, poza nielicznymi wyjątkami:

jest zwolniony z rozliczania podatku VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg, który wynosi 200 tys zł. Jeżeli działalność jest rozpoczęta w trakcie roku to limit jest wyliczany w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Ze zwolnienia można zrezygnować i od razu stać się płatnikiem podatku VAT. W tym celu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Odpowiedź na pytanie, czy warto od razu rejestrować się jako podatnik VAT jest uzależniona od dwóch czynników:

  • jeżeli na początku działalności firmy będziemy ponosili duże koszty związane np. z inwestycjami, warto zostać vatowcem, ponieważ ma on prawo do odliczenia (zwrotu) zapłaconego przy zakupie podatku VAT
  • jeżeli nie zachodzi powyższa okoliczność, a klientami firmy będą osoby fizyczne firma będzie bardziej konkurencyjna jeżeli nie będzie płatnikiem podatku VAT. Dla kontrahentów – firm podatek VAT jest obojętny.
  • Jeśli planujemy w naszej działalności prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej to taki zamiar również podlega zgłoszeniu na dekalrajic VAT-R,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

Rachunek bankowy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 155 poz. 1095 ze zm.) bezpośrednio nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku posiadania rachunku bankowego, ale wymienia transakcje, które przez firmowy rachunek bankowy muszą przechodzić. Są to wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Również ustawa o podatku VAT zakłada istnienie rachunku firmowego, na który US może przelać podatek podlegający zwrotowi.

W celu założenia konta wypełniamy wniosek w wybranym przez nas banku. Standardowo na formularzu podajemy podstawowe informacje: nazwę firmy, jej adres i numery identyfikacyjne.

Niezbędne więc będzie zabranie ze sobą do banku:

  • dowodu osobistego,
  • kserokopii wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu),
  • kserokopii dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu),
  • pieczątki (nie jest konieczna).

Pieczątka firmowa

jest przydatna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych.

Standardowo każda pieczątka zawiera następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, numer NIP.

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close